Main Menu
 Thuis
 De Web Links
 Gratis redirect service
 vraag aan
 Neem contact op
 voorwaarden
 Nieuws
 downloads
 gastenboek
 Websites
 pakketten
 naam vrij?

aantal online
Er is/zijn 19 guests online

Login
Gebruikersnaam

Wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
Nog geen account ? Account aanmaken

Online Gebruikers
Geen gebruikers Online

Archief
February, 2004

Antivirusnieuws

bericht van de dag
A bird in the hand is safer than one overhead.

 

Thuis arrow voorwaarden

voorwaarden
taking_notes.jpg
 

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Media Center Den Helder webhosting


1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Media Center Den Helder webhosting wordt gesloten.

2. Producten en diensten van Media Center Den Helder webhosting : de door Media Center Den Helder webhosting te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van ťťn of meer producten of diensten van Media Center Den Helder webhosting .

 

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Media Center Den Helder webhosting .

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Media Center Den Helder webhosting niet bindend en niet van toepassing.

 

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Media Center Den Helder webhosting gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Media Center Den Helder webhosting schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Media Center Den Helder webhosting heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.

 

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Media Center Den Helder webhosting ; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiŽle rekening van Media Center Den Helder webhosting .

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

 

5. Duur en beŽindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3. Media Center Den Helder webhosting kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Media Center Den Helder webhosting niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. Media Center Den Helder webhosting heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Media Center Den Helder webhosting het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien:
 - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
 - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
 - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
 - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g.adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

 

6. Levering en leveringstijd

1.Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Media Center Den Helder webhosting zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. 

Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.

 

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Media Center Den Helder webhosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

 

8. Data/emailverkeer

Het data/emailverkeer is beperkt tot de afgesproken limiet indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoont zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen cliŽnt op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Media Center Den Helder webhosting, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van 
Media Center Den Helder webhosting. Geeft de cliŽnt hieraan geen gehoor dan is Media Center Den Helder webhosting gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van 
diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

 

9. Prijzen

1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Media Center Den Helder webhosting heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

 

10. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Media Center Den Helder webhosting.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Media Center Den Helder webhosting het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geÔncasseerd.

4. Media Center Den Helder webhosting stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Media Center Den Helder webhosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Media Center Den Helder webhosting een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

7. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

8. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geÔncasseerd of niet aan Media Center Den Helder webhosting is voldaan.

11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Media Center Den Helder webhosting een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geÔncasseerd wordt, dan dient Media Center Den Helder webhosting het teveel geÔncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Media Center Den Helder webhosting site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Media Center Den Helder webhosting ter van enige aanspraak.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Media Center Den Helder webhosting vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Media Center Den Helder webhosting.

 

13. Aansprakelijkheid

1. Media Center Den Helder webhosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Media Center Den Helder webhosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Media Center Den Helder webhosting kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Media Center Den Helder webhosting of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Media Center Den Helder webhosting .

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Media Center Den Helder webhosting slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Media Center Den Helder webhosting voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Media Center Den Helder webhosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Media Center Den Helder webhosting .

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Media Center Den Helder webhosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Media Center Den Helder webhosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Media Center Den Helder webhosting is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Media Center Den Helder webhosting mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Media Center Den Helder webhosting . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Media Center Den Helder webhosting als gevolg daarvan lijdt.

 

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

15. Buitengebruikstelling

1. Media Center Den Helder webhosting heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Media Center Den Helder webhosting niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Media Center Den Helder webhosting zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Media Center Den Helder webhosting kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Media Center Den Helder webhosting gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot  f.200,- excl. BTW.

 

16. Reclame

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Media Center Den Helder webhosting vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Media Center Den Helder webhosting.

3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

 

17. Wijziging van de voorwaarden

1. Media Center Den Helder webhosting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Media Center Den Helder webhosting en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Mediacenter staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Noordwest Holland onder dossiernummer 37064950


 

Vraag een eigen naam aan!
www..

RIGHTBOX
   
 
Laatste nieuws
DNS SERVICE
cbl.abuseat.org
ORDB.ORG
spamhaus.org
MTSPRO

Nieuwsflits
Media Center Den Helder spreekt jingles in voor DJ's, omroepen, kabelkranten en bedrijven. Vraag naar de prijzen info@jinglezone.com

De tijd


Bezoek ook eens onze zustersite Jinglezone.com het adres voor jingles & commercials

MediaWebHosting Nederland Online .
Mediawebhosting
Powered by Mediawebhosting

Vul hier uw gewenste domeinnaam in
www..

meer info op www.mediawebhosting.nl